Vill du ha mer information kan du skriva till:

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
Box 6005
162 06 Vällingby

eller e-posta till adress:
info@hedlundsstiftelse.se

Så behandlas dina personuppgifter

Personuppgifter i allmänhet eller som lämnats i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration.

Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att stiftelsen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för forskningsändamål rörande stiftelsens verksamhet.

I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, till exempel. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.
Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Personuppgifterna kommer att lagras under lång tid för att möjliggöra framtida forskning rörande stiftelsens verksamhet. Ansökningar som resulterat i avslag gallras som regel efter två år.

Som individ har man rätt att få information om vilka individuella personuppgifter som behandlas av stiftelsen och har därmed rätt att:

  1. få registerutdrag,
  2. begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
  3. begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
  4. invända mot behandlingen,
  5. rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från stiftelsen som individen har tillhandahållit stiftelsen och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Begäran och/eller invändning enligt ovan 2–5 prövas av stiftelsen i det enskilda fallet. För att få registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning skall en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran ställas till stiftelsen. Med begäran ska en vidimerad kopia av godkänd identitetshandling biläggas.

Samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
Skulle de personuppgifter som lämnas i ansökan eller i samband med rekvisition eller som lämnats i övrigt inom ramen för ansökan innehålla så kallade särskilda kategorier av personuppgifter* godkänns genom underskrift på blanketten att de personuppgifter lämnas får behandlas för de ändamål som angivits ovan. Ett sådant samtycke kan när som helst återkallas.

Observera att stiftelsen i sådant fall fortsättningsvis inte lagligen kan behandla personuppgifterna, varför de då inte längre kan läggas till grund för ansökan.

* Med särskilda kategorier av personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.


© Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse 2021