Ole Petter Ottersen
Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet. Ansvarar för stiftelsens medicinska bidrag.

50 procent av stiftelsens årliga bidrag går till medicinsk forskning på hög nivå. Bidrag kan sökas av alla institutioner som bedriver kvalificerad medicinsk forskning.

Denna har som sitt yttersta syfte att få fram kunskap som leder till att människor får en bättre hälsa. Hedlunds stiftelse har tack vare sin korta formulering om vad som gäller för stöd till medicinsk forskning givit oss stor frihet när det gäller att använda stiftelsens medel.

Stiftelsen kan därför ge stöd till forskning i ett viktigt men tidigt skede där man inte får sedvanligt forskningsstöd. Bidrag kan också ges till yngre, ännu inte fullt etablerade forskningsledare, för avgränsade projekt. Stiftelsen har t ex kunnat fungera som initiativtagare till tidig uppbyggnad av kompetens inom forskning som rör människans arvsmassa och dess funktion. Det gäller bl a forskning som ger ökad förståelse om hur ett mänskligt arvsanlag, kopplat till Alzheimers sjukdom, verkar fungera som sjukdomsframkallare.

De senaste åren har bidrag gått till forskning om stamceller och till kartläggning av njurarnas funktion för att förstå njursjukdomars uppkomst och därmed kunna hitta bättre behandlingsmetoder. Bidrag har också lämnats till forskning om osteoporos.


© Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse 2021