For information on how to apply in english - please press here 

Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse tar emot ansökningar endast mellan 1 november och 31 januari. Ansökan med bilagor ska vara stiftelsen tillhanda senast den sista ansökningsdagen. Ansökan om bidrag sker endast bara genom vårt webbaserade ansökningssystem. Vi tar inte längre emot ansökningar per post eller e-post. Till vilka ändamål du kan söka bidrag framgår under rubrikerna Medicinsk forskning och Humanitär verksamhet efter avsnittet om Vårt digitala ansökningsförfarande.

Förberedelser
För att spara tid bör du först förbereda följande punkter:

Bidrag till Medicinsk forskning
 • Projekt Info
 • Projektets namn OBS! På svenska
 • Tidigare erhållna medel från Hedlundsstiftelse
 • Projektsammanfattning (max 4 000 tecken)
 • Bakgrund (max 4 000 tecken) 
 • Syfte (max 4 000 tecken)
 • Frågeställning (max 4 000 tecken) 
 • Metodik (max 4 000 tecken)
 • Plan för genomförande (max 4 000 tecken) 
 • Kostnader
 • Övriga bidragsgivare
 • Filer som ska bifogas: CV, Publikationslista, Referensförteckning.  Det går bra att bifoga en bilaga i pdf-format.

Bidrag till Humanitär verksamhet
 • Projektets namn
 • Verksamhetsbeskrivning (max 4 000 tecken) 
 • Projektinformation (max 4 000 tecken)
 • Betydelse/Mål (max 4 000 tecken) 
 • Tidigare erhållna medel från Hedlunds Stiftelse
 • Vilket belopp som söks från stiftelsen
 • Vilka andra bidragsgivare som finns, vad som har sökts och beviljats från dessa.
 • Kostnader för projektet
 • Filer som ska bifogas: registreringsbevis, Stadgar, Årsredovisning. Det går bra att bifoga en bilaga i pdf-format.
 • Eventuell referens till fysisk media

Skapa ”Min sida
Nu är det dags att skapa ett konto med vilket du kan logga in till den plats där du ska skapa din ansökan, ”Min sida”.
När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i meddelandet för att verifiera din sida.

Ny ansökan
Välj ”Påbörja ny ansökan” och börja med att ange om din ansökan avser Humanitär verksamhet eller Medicinsk forskning. Fyll sedan i din ansökan steg för steg. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta” för att spara din påbörjade ansökan och senare logga in för att fortsätta.
När din ansökan är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan däremot gå tillbaka till ”Min sida” och titta på den ansökan du lämnat in. Observera att samtliga flikar i ansökningsformuläret måste vara grönmarkerade för att ansökan skall kunna lämnas in!

Frågor
Har du frågor som rör din ansökans innehåll, det digitala ansökningssystemet eller problem med ansökan är du välkommen att kontakta stiftelsen.

Vad händer sen?
Styrelsen fattar beslut om bidragsfördelning på vårens sammanträde i april/maj. Samtliga som ansökt meddelas vie e-post efter styrelsens beslut om de tilldelats medel eller inte. Om ansökan beviljas utbetalas medlen till angivet konto.

Om ni saknar mailbesked kontrollera gärna er skräppost innan ni tar kontakt med stiftelsen.  


Medicinsk forskning

Vem kan söka?
Bidrag till medicinsk forskning kan sökas av disputerad forskare vid svenskt universitet/högskola som bedriver kvalificerad medicinsk forskning. Beviljat bidrag utbetalas till universitetet/högskolan

Forskningsområden
Stiftelsen behandlar ansökningar som syftar till att främja forskning inom:

 • Infektion / Kroniska inflammationssjukdomar
 • Hjärnans sjukdomar inklusive psykiatri

Förutsättningar
Sökande beviljas bidrag om maximalt ett år i taget.

 • Sökanden som beviljas bidrag kan vid förnyad ansökan som längst erhålla bidrag under 3 år, om inte särskilda skäl föreligger för längre bidragsperiod. Ekonomisk redovisning ska ha inkommit för föregående år om ansökan avser en fortsättning av ett påbörjat projekt.
 • Att medfinansiärer eller andra ansökta medel för projektet redovisas i ansökan.
 • Att innehållet i forskningen samt mål och syfte samt önskade resultat med verksamheten anges i ansökan.

Gå vidare till ANSÖKAN 


Humanitär verksamhet

Vem kan söka?
Organisationer inom Stockholms eller Värmlands län kan söka medel från stiftelsen.

Ändamål
Bidrag lämnas till verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar eller behövande äldre, handikappade eller sjuka.
Stiftelsen prioriterar nyskapande projekt framför löpande verksamhet.

 • Bidrag beviljas endast ett år i taget. Sökanden som beviljas bidrag kan vid förnyad ansökan som längst erhålla bidrag under 3-4 år, om inte särskilda skäl för längre bidragsperiod föreligger. Ekonomisk redovisning ska ha inkommit för föregående år om ansökan avser en fortsättning av ett påbörjat projekt.
Bidrag beviljas inte till
 • verksamheter av huvudsakligen religiös, idrottslig eller politisk karaktär.
 • privatpersoner, eller till verksamheter som finansieras inom ramen för stat, landsting eller kommun eller till andra rörelsedrivande verksamheter.

Gå vidare till ANSÖKAN 


© Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse 2022